Black Ribbon
Written on 17/01/2560, 04:10 by admin
2017-01-17-04-10-55        นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) ประชุมร่วมกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ...
Written on 15/12/2559, 08:03 by admin
2016-12-15-08-03-04      นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน...
Written on 15/12/2559, 07:59 by admin
nida        นายสมเดช  งามศรีตระกูล  วิศวกรระดับ 9   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม...
Written on 15/12/2559, 07:55 by admin
2016-12-15-07-55-01       นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)...