Written on 28/06/2559, 02:55 by admin
2016-06-28-02-55-50   นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว   วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)...
Written on 17/06/2559, 04:21 by admin
2016-06-17-04-21-07   เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  งานสุขภาพอนามัยเขื่อนบางลาง  ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  รับบริจาคโลหิตจากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ครอบครัว ...
Written on 17/06/2559, 04:17 by admin
2016-06-17-04-17-43      นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปัตตานี  ระดับจังหวัดยะลา  โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุม...
Written on 26/05/2559, 04:57 by admin
17      นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับคณะจากโครงการชลประทานที่  17 จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กลุ่มผู้ใช้น้ำ  3...