Black Ribbon

Written on 18/07/2560, 03:55 by admin
2017-07-18-03-55-46       นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3...
Written on 18/07/2560, 03:51 by admin
2017-07-18-03-51-13     นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3...
Written on 18/07/2560, 03:45 by admin
2017-07-18-03-45-08    นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3...
Written on 18/07/2560, 03:39 by admin
2017-07-18-03-39-17     เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่อง  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา...
Written on 28/06/2560, 06:54 by admin
2017-06-28-06-54-29       นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนหน่วยงาน...