Black Ribbon
Written on 20/02/2560, 08:53 by admin
2017-02-20-08-53-01      นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญบ้านใหม่ของโรงเรียนบ้านฉลองชัยพร้อมร่วมรับประทานอาหารและร่วมพบปะกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จากโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายท่านและได้พบปะกับชุมชนด้วย  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานบริเวณรอบๆ...
Written on 17/02/2560, 05:10 by admin
rule-curve       นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำ (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง  ซึ่งทางกองจัดการทรัพยากรน้ำ...
Written on 03/02/2560, 08:59 by admin
2017-02-03-08-59-15         นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 (วศ.9) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้สัมภาษณ์สื่อรายการเรื่องเด่นเย็นนี้และรายการข่าว 3 มิติ ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3...
Written on 17/01/2560, 04:10 by admin
2017-01-17-04-10-55        นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) ประชุมร่วมกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ...