Written on 22/07/2559, 07:20 by admin
2016-07-22-07-20-21     นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)  ...
Written on 22/07/2559, 07:17 by admin
2016-07-22-07-17-26     นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)...
Written on 22/07/2559, 07:14 by admin
2016-07-22-07-14-43   นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเป็นเกียรติปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลากินพืชลงสู่แม่น้ำปัตตานี    โอกาสที่หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางได้จัดขึ้น  โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 1,000,000...
Written on 15/07/2559, 07:11 by admin
2016-07-15-07-11-43      นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน...