เขื่อนบางลาง

 

เขื่อนบางลาง เป็นหน่วยงานในสังกัดเขื่อนรัชชประภา ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายพลังน้ำ(ชฟน.) สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วย งานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด ใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำปัตตานี  จ.ยะลา มีกำลังผลิตติดตั้ง 72 MW. และโรงไฟฟ้าบ้านสันติ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมีกำลังผลิตติดตั้ง 1.3 MW.มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ

        • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลัง
           ไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่าง
           มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพโดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.
           ขนาด 230 kV. 115kV. และ 22kV. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ.
           เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน.เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

        • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความ
           เป็นอยู่ที่ดีไ่ม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความ
           สัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรงไฟฟ้า

          

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์