ห้องประชุมปาหนัน(ศาลาประชาคม)


ห้องประชุมปาหนัน(ศาลาประชาคม)
รองรับได้ 300 คน  2,000 บาท / วัน
 

ห้องประชุมปันหยา (สระน้ำ)

 


ห้องประชุมปันหยา(สระน้ำ)
รองรับได้ 60 คน  1,500 บาท / วัน
 

ห้องประชุม v2 (ร้านอาหารบาแล)

 


ห้องประชุม V2 (ร้านอาหารบาแล)
รองรับได้ 40 คน 1,000 บาท / วัน
 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์