เขื่อนบางลาง

   
  

        ๓๓ หมู่ ๑ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐ 
        เข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ ติดต่อห้องประชุม
        โทร. ๐๗๓ - ๒๘๑๐๖๓ ต่อ ๒๒๐๔-๕  ร้านอาหารเรือนบาแล โทร.๐๗๓ - ๒๘๑๑๒๘

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์