ติดต่อหน่วยงาน

   
  

        ๓๓ หมู่ ๑ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐ 
        เข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ ติดต่อห้องประชุม
        โทร. ๐๗๓ - ๒๘๑๐๖๓ ต่อ ๒๒๐๔-๕  ร้านอาหารเรือนบาแล โทร.๐๗๓ - ๒๘๑๑๒๘