เขื่อนบางลาง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจของงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับภารกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสายงาน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)  โดยสายงานรวฟ. ได้นำแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชน เข้าใช้ในสายงาน ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549ในการทำงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  เป็นการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ให้เป็นระบบ และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน   ทั้งนี้  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ.   ก่อให้เกิดการร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ราบรื่นและประสบผลสำเร็จ  รวมถึงส่งเสริม และพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรที่ “รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และ จริงใจ”
_____การดำเนินงานที่ผ่านมา  เขื่อนบางลาง ได้ดำเนินการสื่อสารสาธารณะ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบท การผลิตไฟฟ้าทั้งกระบวนการ  และขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการหนุนเสริมผลกระทบทางบวก และป้องกันแก้ไขผลกระทบทางลบ ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์