เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2558  นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง  เข้าเยี่ยมคาราวะพร้อมมอบกระเช้าแด่ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ท่านใหม่) ในพิธีรับ-ส่ง ตำแหน่งหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำศาสนา กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์