ระหว่างวันที่ 26-27  พฤศจิกายน  2558  นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ  (ชฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งทางกฟผ. ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้าน CSR ของผู้ปฏิบัติงานกฟผ. และชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน  และถอดบทเรียนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต  ในหัวข้อวิกฤตภัยแล้งปี 2559  ตามคำของพ่อ  “น้ำ คือ ชีวิต”  ซึ่งทางกฟผ.เขื่อนบางลาง  นำโดยนายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพ (พช.6)  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้นำชุมชนรอบเขื่อนบางลางจำนวน 2  ท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ  เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์