เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเขื่อนบางลางประจำปี 2558 “เขื่อนบางลางเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบและมีวินัย เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี  ปลอดภัยจากยาเสพติด  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้รักสามัคคี   โดยมี นายวีรยุทธ  เหล็มเล๊าะ ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ณ สนามประมงน้ำจืด ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์