เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2558  นายนิมูหะมัดนูรดิน แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  ณ  ท่าเรือสันเขื่อน ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์