เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559   นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒนศิริกุล  พบ.9  (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป)  ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดยะลา  พร้อมด้วยคณะแพทย์ โรงพยาบาลธารโต   ให้บริการตรวจโรค  การพยาบาลของมูลนิธิแพทย์อาสา  พอ.สว.  จังหวัดยะลา   มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรค  จำนวน  71 คน  ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้สนับสนุนน้ำดื่ม  BL  ขนาด 600 มิลลิลิตร  บริการคณะแพทย์  พยาบาลในระหว่างการปฏิบัติงาน  จำนวน 100  ขวด  ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต จังวหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์