เขื่อนบางลาง

         เมื่อวันที่  14  มกราคม  2559   นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒนศิริกุล  พบ.9  (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป)  ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดยะลา  พร้อมด้วยคณะแพทย์ โรงพยาบาลธารโต   ให้บริการตรวจโรค  การพยาบาลของมูลนิธิแพทย์อาสา  พอ.สว.  จังหวัดยะลา   มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรค  จำนวน  71 คน  ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้สนับสนุนน้ำดื่ม  BL  ขนาด 600 มิลลิลิตร  บริการคณะแพทย์  พยาบาลในระหว่างการปฏิบัติงาน  จำนวน 100  ขวด  ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต จังวหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์