เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2559  นายดลดิตย์  พูลละผลิน  ช่างระดับ 8หัวหน้างานวางแผนและประสิทธิภาพ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานภาคสนามจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (สังกัดกรมชลประทาน)  เพื่อทำการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำบริเวณท้ายเขื่อนบางลาง  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (M9)  ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วและความลึกของระดับน้ำได้  พร้อมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานและแสดงผล  ทำให้ได้ค่าเฉลี่ยที่แน่นอน ณบริเวณสะพานท้ายน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์