เขื่อนบางลาง

      เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2559  นายดลดิตย์  พูลละผลิน  ช่างระดับ 8หัวหน้างานวางแผนและประสิทธิภาพ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานภาคสนามจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (สังกัดกรมชลประทาน)  เพื่อทำการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำบริเวณท้ายเขื่อนบางลาง  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (M9)  ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วและความลึกของระดับน้ำได้  พร้อมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานและแสดงผล  ทำให้ได้ค่าเฉลี่ยที่แน่นอน ณบริเวณสะพานท้ายน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์