เขื่อนบางลาง

      เมื่อวันที่  21มกราคม  2559  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒนศิริกุล  พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ระดับ  9  หัวหน้างานสุขภาพอนามัย  ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพ ระดับ 6 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ  นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมคณะ   โอกาสที่แสดงการทำงานในระบบภาคีภาคเครือข่าย  ได้ออกแผนเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากรในการทำงาน  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์