เมื่อวันที่  28  มกราคม  2559  งานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิตจากผู้ปฏิบัติงานเขื่อนบางลาง  ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 -3 ครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน หน่วยกองกำลังทหาร ตชด. และลูกจ้างบริษัทฯ รวมผู้บริจาคทั้งหมด 33 ราย  คิดเป็นโลหิตประมาณ  14,850  มิลลิลิตร  พร้อมกันนี้มีผู้ปฏิบัติ กฟผ.ร่วมบริจาคอวัยวะ (ดวงตา) จำนวน 3 ราย ด้วย   ณ  อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์