เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ของกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอบันนังสตา ณ โรงเรียนบ้านกาโสด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  โดยโอกาสนี้ทาง กฟผ.เขื่อนบางลางได้ให้การสนับสนุนเครื่องขยายเสียงและน้ำดื่มไว้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน กฟผ. กับหน่วยงานทางการศึกษาบริเวณรอบๆเขื่อนบางลาง ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์