เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์  2559  นายกิจจา  ศรีทองกุล  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายลุคมัน ยานยา ช่างระดับ 4  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์    ให้การสัมภาษณ์  นักข่าวจากช่อง  3 ในหัวข้อเกี่ยวกับปริมาณน้ำกักเก็บ  แผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลาง และวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ซึ่งปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันของวันที่  29 กุมภาพันธ์  2559  (เวลา 10.00 น.)  มีปริมาณกักเก็บที่  992.94 ล้าน ลบ.ม.  คิดเป็น  68.27 %   ที่ระดับ 105.65 ม.รทก.  มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยวันละ  3.12  ล้าน ลบ.ม. และต้องระบายน้ำตามแผนเพื่อการชลประทานวันละ  4.29 ล้าน ลบ.ม.  ณ สันเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์