เขื่อนบางลาง

นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ระดับ  9  หัวหน้างานสุขภาพอนามัย  ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยนายอำเภอบันนังสตา  และการแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบันนังสตา  เปิดพิธีอบรมโครงการพัฒนาระบบการส่งต่อและการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ  2559 ในหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น”  (40 ชั่วโมง)  รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่  7 -11  มีนาคม 2559  ณ  ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์