นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ระดับ  9  หัวหน้างานสุขภาพอนามัย  ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยนายอำเภอบันนังสตา  และการแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบันนังสตา  เปิดพิธีอบรมโครงการพัฒนาระบบการส่งต่อและการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ  2559 ในหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น”  (40 ชั่วโมง)  รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่  7 -11  มีนาคม 2559  ณ  ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์