เขื่อนบางลาง

      นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พบ.9 หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ร่วมกับคณะแพทย์  พยาบาล โรงพยาบาลเบตง  และสาธารณสุขจังหวัดยะลา  ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่  พอ.สว. จังหวัดยะลา  ในวันพุธ  ที่ 23  มีนาคม  2559   ณ   โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ  หมู่ 4  ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำปัตตานี  มีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาโรค  26  คน  ทันตกรรมบำบัด  13  คน  พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่ม  BL  ขนาดบรรจุ  600  มิลลิลิตร  จำนวน 100 ขวด  บริการคณะแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์