นายกิจจา  ศรีทองกุล  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรวมใจ 5 ส Big Cleaning Day เมื่อวันที่  1  เมษายน  2559  เพื่อร่วมแรง  ร่วมใจในการทำความสะอาด  จัดระเบียบสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารต่าง ๆ พร้อมกันทุกหน่วยงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ซึ่งกิจกรรม 5 ส นับเป็นกิจกรรมก้าวแรกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน  และช่วยยกระดับคุณภาพของผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และจะนำพาให้สถานที่  มีความสะอาด  มีความเป็นระเบียบ  สะดวก  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและจะมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น  ณ  ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์