เขื่อนบางลาง

    นายคติ   ชนนีบำรุง  ช่างระดับ  11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายกิจจา  ศรีทองกุล  วิศวกรระดับ  9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   นายถวิล  อินทร์แป้น  ช่างระดับ  8  แผนกเดินเครื่องกะ  4   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  4  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์   ร่วมให้การต้อนรับ  คณะมัคคุเทศก์   จากบริษัทเจทัวร์  (ประเทศไทย)  จำกัด  จำนวน  5  ท่าน  โอกาสที่มาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา  กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของเขื่อนบางลาง  การปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ  พร้อมชมทัศนียภาพเขื่อนบางลาง  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  และให้สามจังหวัดภาคใต้ได้รับความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวด้วย  โดยเฉพาะจังหวัดยะลา  ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์