เขื่อนบางลาง

     นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมบรรยายให้แก่นักศึกษา  แผนกช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ในกิจกรรมปฐมนิเทศ  นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา  ให้มีแรงผลักดันในการศึกษาต่อไปในอนาคต  ณ  วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์