นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมบรรยายให้แก่นักศึกษา  แผนกช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ในกิจกรรมปฐมนิเทศ  นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา  ให้มีแรงผลักดันในการศึกษาต่อไปในอนาคต  ณ  วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์