เขื่อนบางลาง

      นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช) พร้อมคณะ เดินทางร่วมประชุมพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีหัวข้อดังนี้ ผังกระบวนการบริหาร  สายงาน ชฟน. (KM-ชฟน.) , ผังงาน  คพล-ชฟน. , แผนงานปฏิบัติการ  กลช-ฟ. ปี 2559 , Lean Management  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค  ในการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางด้วย  โดยมีนายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  ศาลาประชาคม  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์