นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช) พร้อมคณะ เดินทางร่วมประชุมพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีหัวข้อดังนี้ ผังกระบวนการบริหาร  สายงาน ชฟน. (KM-ชฟน.) , ผังงาน  คพล-ชฟน. , แผนงานปฏิบัติการ  กลช-ฟ. ปี 2559 , Lean Management  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค  ในการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางด้วย  โดยมีนายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  ศาลาประชาคม  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์