นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับคณะจากโครงการชลประทานที่  17 จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กลุ่มผู้ใช้น้ำ  3 จังหวัด  ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส  โอกาสนี้  กฟผ.เขื่อนบางลางได้บรรยาย  ภารกิจ  หน้าที่ของเขื่อนบางลาง  เพื่อให้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลาง   โดยมี  นายทรงศักดิ์  เสาร์วัง    ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำที่ 17  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานและแผนการพัฒนานอกเขตชลประทาน  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ทั้งนี้เพื่อเกษตรกรได้มีส่วนในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยมีเครือข่ายร่วมกัน  ณ  ศาลาประชาคม ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา   ในวันที่ 24  พฤษภาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์