นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปัตตานี  ระดับจังหวัดยะลา  โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุม  เพื่อรับทราบแนวทางการจัดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ (ปี 2561-2564)  และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปัตตานี  ประจำปี  2561  และร่วมพิจารณาเป้าหมายเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหาในพื้นที่ต่อไป  ณ  ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์