เขื่อนบางลาง
     นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปัตตานี  ระดับจังหวัดยะลา  โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุม  เพื่อรับทราบแนวทางการจัดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ (ปี 2561-2564)  และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปัตตานี  ประจำปี  2561  และร่วมพิจารณาเป้าหมายเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหาในพื้นที่ต่อไป  ณ  ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์