เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  งานสุขภาพอนามัยเขื่อนบางลาง  ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  รับบริจาคโลหิตจากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ครอบครัว  ลูกจ้างบริษัทรับเหมางานกฟผ.  รวมถึงเจ้าหน้าที่กองกำลังทหาร  ตชด.  ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  เพื่อบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิต  รวมทั้งหมด  32  คน  คิดเป็นโลหิตที่ได้ประมาณ  14,200  มิลลิลิตร  ณ  อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์