คณะชาวเขื่อนบางลาง  ประกอบด้วย  พนักงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  พร้อมด้วยครอบครัว  ลูกจ้างบริษัท  ได้ร่วมการทำบุญสวดพระอภิธรรมให้แก่ท่านเจ้าอาวาสคอกช้าง  (เจ้าคณะสงฆ์ประจำอำเภอธารโต)  ที่ได้มรณภาพ  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ถูกอพยพจากการสร้างเขื่อนบางลางระหว่างปี  พ.ศ.  2521-2524  ณ  วัดคอกช้าง  หมู่ที่ 7 บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต  จ.ยะลา  ได้รวบรวมปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวน  10,600  บาท (กฟผ.เขื่อนบางลาง  5,000 บาท) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์