นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเป็นเกียรติปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลากินพืชลงสู่แม่น้ำปัตตานี    โอกาสที่หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางได้จัดขึ้น  โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 1,000,000 ตัว  และพันธุ์ปลากินพืช  จำนวน 100,000 ตัว  ในพื้นที่แม่น้ำบริเวณเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนเอง  และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ณ  บ้านสนามบิน  หมู่ที่  1 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์