เขื่อนบางลาง
  นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเป็นเกียรติปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลากินพืชลงสู่แม่น้ำปัตตานี    โอกาสที่หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางได้จัดขึ้น  โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 1,000,000 ตัว  และพันธุ์ปลากินพืช  จำนวน 100,000 ตัว  ในพื้นที่แม่น้ำบริเวณเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนเอง  และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ณ  บ้านสนามบิน  หมู่ที่  1 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์