นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)  ร่วมประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ   โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีนครยะลา  เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี  โครงการชลประทานยะลา  โครงการชลประทานปัตตานี  ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๑๔ (ยะลา)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา  เทศบาลเมืองปัตตานี  และกองประปา  เทศบาลนครยะลา  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ   เนื่องจากได้เกิดปรากฏการณ์ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  ในพื้นที่จังหวัดยะลา  ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีจำนวนน้อยกว่าปกติ  และน้ำในแม่น้ำปัตตานีลดลง  หากในอนาคตฝนยังไม่ตกอาจส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนได้อย่างไม่เพียงพอ ณ  ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์  เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์