นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)   ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่บันนังสตา  ณ  สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์