เขื่อนบางลาง
        นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  4  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนบางลาง  ได้จัดโครงการ  “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้  โรงไฟฟ้าจะนะ  ประจำปี  2559”  โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขื่อนบางลาง  จำนวน 80 คน  และบุคลากรของโรงเรียน  จำนวน  20  คน  โอกาสที่เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด  และโรงไฟฟ้าจะนะ   เพื่อให้นักเรียนในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในภาพรวม  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน   ณ  โรงไฟฟ้าจะนะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 และ 28  กรกฎาคม  2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์