นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  4  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนบางลาง  ได้จัดโครงการ  “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้  โรงไฟฟ้าจะนะ  ประจำปี  2559”  โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขื่อนบางลาง  จำนวน 80 คน  และบุคลากรของโรงเรียน  จำนวน  20  คน  โอกาสที่เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด  และโรงไฟฟ้าจะนะ   เพื่อให้นักเรียนในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในภาพรวม  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน   ณ  โรงไฟฟ้าจะนะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 และ 28  กรกฎาคม  2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์