ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  สนามกอล์ฟ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 28กรกฎาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์