เขื่อนบางลาง
     นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลาง  และแผนระบายน้ำของเขื่อนในที่ประชุม  โดยมี  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  เป็นประธาน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  อาทิเช่น  เทศบาลนครยะลา , ปัตตานี  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี , ชลประทานยะลา , นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานอำนวยการข่าวกรอง (ค่ายสิรินธร)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์