นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลาง  และแผนระบายน้ำของเขื่อนในที่ประชุม  โดยมี  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  เป็นประธาน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  อาทิเช่น  เทศบาลนครยะลา , ปัตตานี  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี , ชลประทานยะลา , นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานอำนวยการข่าวกรอง (ค่ายสิรินธร)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์