เขื่อนบางลาง

      วันที่ 15 กันยายน 2559  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน  การป้องกันการก่อวินาศกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และเพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพร้อมและชำนาญในการปฏิบัติงาน  เมื่อเกิดเหตุวินาศกรรมจริง สามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแผนงานการบริหารควบคุมความสูญเสีย  ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางประจำปี 2559  ณ  อาคารจัดหา-พัสดุ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์