นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องสถานการณ์น้ำวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่เขื่อนบางลาง  โดยเปิดเผยว่า  ระดับน้ำกักเก็บที่  118.66  ล้าน ลบ.ม.  และเกิดวิกฤตสถานการณ์น้ำในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ  35 ปี  นับตั้งแต่สร้างเขื่อนเมื่อปี  2524  จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในจังหวัดยะลาและปัตตานีช่วยกันประหยัดน้ำ  ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์