เขื่อนบางลาง

     เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พบ.10  ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่  พอ.สว.  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลธารโต  ปฏิบัติงานตามแผนจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 /2560   ณ  ที่ทำการหมู่บ้านกระป๋อง  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา ที่เป็นหมู่บ้านอพยพหลังการก่อสร้างเขื่อน  พร้อมทั้งได้สนับสนุนน้ำดื่ม BLขนาด 600 มิลลิลิตร  แก่คณะแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในระหว่างการปฏิบัติงาน  จำนวน 100  ขวด  และการปฏิบัติงานมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรค  จำนวน 52 คน  มีกายภาพบำบัด  จำนวน 22 คน  การแพทย์ทางเลือก (แผนไทย) 55 คน

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์