เขื่อนบางลาง

       เมื่อวันที่  10พฤศจิกายน  2559  งานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิตตามแผนสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา  จากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 -3 ลูกจ้างบริษัทรับเหมางาน กฟผ.  กองกำลังทหารรอบบริเวณเขื่อนบางลาง  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง   ณ  อาคารบำรุงรักษาเครื่องกล  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 42  คน  ผู้ชาย 39  คน  ผู้หญิง 3 คน  คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับจำนวน 18,600  มิลลิลิตร

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์