เขื่อนบางลาง

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก.กฟผ.) พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการ“ผู้ว่าการ เยี่ยมพี่เยือนน้อง ครั้งที่ 2” โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้  เขื่อนรัชชประภา  เขื่อนบางลาง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้  โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 และโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมงานและรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์  โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์