เขื่อนบางลาง

       นายสมเดช  งามศรีตระกูล  วิศวกรระดับ 9   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   จำนวน 70 คน  โอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งนายสมเดช  งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ณ เขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์