เขื่อนบางลาง
นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนำเสนอการบริหารการจัดการน้ำของเขื่อนบางลาง  เพื่อใช้ประกอบการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำ (Rule Curve)  ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง

     นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนำเสนอการบริหารการจัดการน้ำของเขื่อนบางลาง  เพื่อใช้ประกอบการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำ (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง  

ซึ่งทางกองจัดการทรัพยากรน้ำ (กจน-พฟ.) ฝ่ายสำรวจ (อสร.) ได้มาศึกษาและแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำ (Rule Curve) เพื่อรองรับเป้าประสงค์ของสายงาน รวพฟ. ด้านแผนงานโครงการตามภารกิจหลักมีการดำเนินการภายใต้คณะทำงานประสานงานด้านบริหารจัดการน้ำของ กฟผ. ด้วย

       ในการนี้มี นายบุญหรง  ปิตานนท์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ (ช.อสร) เป็นประธานในการประชุมรับฟังการนำเสนอ พร้อมนายชัยยุทธ  จารุพัฒนานนท์  หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ (กจน-พฟ.)  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำ(Rule Curve) เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์