เขื่อนบางลาง

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ ข้าวเหนียว  จำนวน 2 กระสอบ ให้กับมัสยิดดารุลอามันซานี บ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี  นายอาสือมิง  วอเต๊ะ  คอเต็บประจำมัสยิดดารุลอามันซานี  เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมโยร์ดะวะห์ (การรวมตัวอบรมด้านศาสนา) ของชุมชน เยาวชน  นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง  เพื่อให้มีความรู้ด้านศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณมัสยิดดารุลอามันซานี บ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์