เขื่อนบางลาง

       นางสาววาทิตรัตน์  ศรีทอง  พยาบาลวิชาชีพระดับ 6(พบ.6) และนายมุสตอปา  ซิ  พยาบาลวิชาชีพระดับ 5 (พบ.5) พร้อมกับ อสม. กฟผ. นายวรวุต  สายทอง ช่างระดับ 4  และทีมงานจากงานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุเกิน 35 ปี บริเวณชุมชนหน้าตลาดเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งครั้งนี้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 ราย มีผลตรวจที่มีความผิดปกติ จำนวน 15 ราย ทั้งนี้งานสุขภาพและอนามัยเขื่อนบางลางได้ประสานงานส่งต่อรายชื่อดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านสันติเพื่อดำเนินการต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์