เขื่อนบางลาง

 

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2560  นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ  สถิติน้ำไหลเข้าและระบายน้ำออกของเขื่อนบางลาง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้กับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำการเกษตรต่อไป  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (เขื่อนปัตตานี)  ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์