เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2560  นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ  สถิติน้ำไหลเข้าและระบายน้ำออกของเขื่อนบางลาง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้กับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำการเกษตรต่อไป  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (เขื่อนปัตตานี)  ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์