ร่วมกิจกรรมละศีล-อด กับชุมชนรอบเขื่อนบางลาง

      นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. เขื่อนบางลาง      ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ( ละศีล-อด ) ซึ่งทางอำเภอบันนังสตา โดยนายสราวุธ  ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ได้จัดขึ้น ตามโครงการมวลชนสัมพันธ์  สร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในพื้นที่  ซึ่งมี นายดลเดช  พัฒนรัฐ  เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560