ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา

    เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่อง  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ชั้น ปวช.1 ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 80 คน  โดยทาง กฟผ. เขื่อนบางลางได้นำเสนอภารกิจของ กฟผ. และภารกิจของเขื่อนบางลาง และประวัติความเป็นมาของเขื่อนบางลาง พร้อมกันนี้ นายถวิล  อินทร์แป้น  ช่างระดับ 8 หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 4 และผู้ปฏิบัติงานฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากสถานที่ประกอบการจริงและนำชมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เพื่อให้นักศึกษามีจุดมุ่งหมาย แนวทางและนำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนและมุ่งสู่อาชีพในอนาคตต่อไป

   โอกาสนี้ได้นำเสนอความรู้มาตรการประหยัดไฟฟ้าและได้นำชมภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณเขื่อนบางลางด้วย  ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา