จัดกิจกรรมสานเสวนาตัวแทนชุมชน ผู้ส่วนได้-เสีย บริเวณรอบเขื่อนบางลาง

   นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ ร่วมต้อนรับตัวแทนชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง ด้านกลุ่มอาชีพ การศึกษาและศาสนา รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานกับ กฟผ.  เพื่อร่วมกิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้-เสีย เพื่อทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้รับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนและได้รับทราบความต้องการของชุมชนในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. ในด้านการสื่อสารองค์การ ด้านชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนชุมชนแต่ละด้านและผู้ประกอบการ เข้าร่วมการสานเสวนา จำนวน 40 คน ซึ่งได้เสนอแนะปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ไว้หลากหลายประเด็น โดยทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง จะนำประเด็นปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดเสวนาครั้งนี้  มาประชุมพิจารณาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนและแก้ไขต่อไป

    โอกาสนี้ ทาง กลช-ฟ. ได้บอกเล่าวิกฤติสถานการณ์ไฟฟ้าในภาคใต้ให้กับตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการได้รับทราบด้วย และทาง กลช-ฟ. ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสานเสนาและขอฝากให้ กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และขอยืนยันว่า กฟผ.เขื่อนบางลาง ไม่เคยทอดทิ้งชุมชนและจะอยู่เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป