จัดกิจกรรมพบปะผู้นำท้องถิ่นบริเวณรอบเขื่อนบางลาง

    นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ ร่วมต้อนรับและพบปะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณรอบเขื่อนบางลาง  เพื่อเป็นการสร้างความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กร กฟผ. กับผู้นำชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลางด้วย  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  นายวราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

   ในการนี้ ทาง กลช-ฟ. ได้สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนถึงภารกิจหน้าที่ของ กฟผ. และภารกิจของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ให้กับผู้นำชุมชนได้เข้าใจเพื่อให้ผู้นำชุมชนได้อธิบายกับชุมชนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ กฟผ.วางเป้าวัตถุประสงค์ไว้และมุ่งสู่ กฟผ.สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ดังครอบครัวเดียวกัน

   ขณะเดียวกัน ทาง ช.หก-ปล. พบปะและพูดคุยสอบถามการเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงภารกิจของ หก-ปล. และได้สร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์และรายละเอียดของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชนด้วย

   โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้นำชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เข้าร่วมจำนวน 17 คน/ชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560  ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม  กฟผ.เขื่อนบางลาง