กฟผ.เขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านสนามบิน

          ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.กับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  ซึ่งทางเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางได้จัดขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนภายในชุมชนให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น  โดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านของตำบลเขื่อนบางลาง ชุมชนบริเวณใกล้เคียง มาร่วมกันกวนขนมอาซูรอ  ซึ่งการจัดกิจกรรม “อาซูรอ” นับเป็นเรื่องดี ที่สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชุม  ณ  มัสยิดบ้านสนามบิน หมู่ที่ 1  ตำบลเขื่อนบางลาง  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์