ร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

      นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ  ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ  คลองสวยน้ำใส  ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งมีนายธราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณกว่า 200 คน  ณ ท่าเรือสันเขื่อนบางลาง  เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สร้างปัญหาในแหล่งน้ำสาธารณะ  ทำให้น้ำเน่าเสีย ตื้นเขินและกีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลให้ช่วงฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและตระหนักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

      โอกาสนี้ นายธราวุธ  ช่วยเกิด  นายอำเภอบันนังสตา ได้กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครของใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน โดยการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้สวยงามได้ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560