เขื่อนบางลาง

กฟผ.เขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านคอลอกาเอ

นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ 5  ตำบลบาเจาะ  ซึ่งทางผู้นำศาสนา คณะกรรมการมัสยิดเขื่อนบางลาง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันจัดขึ้น    เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนภายในชุมชนให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลางด้วย  ณ  มัสยิดเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 5  ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์