เขื่อนบางลาง

 

 

กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเนรัญชราวาส บันนังสตา

 

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นางกาญนา  สาโร  พนักงานวิชาชีพระดับ 7 พร้อมด้วยตัวแทนชมรมพุทธกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เป็นตัวแทนถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท  เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโรงครัวของวัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง โดยมีพระครูปัญญาวิสาร์ท เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาส เป็นผู้รับมอบ  ณ  วัดเนรัญชราวาส  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์