ผู้บริหาร  อขช. พบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 3/2560

 

นายชัยวัฒน์  มานะพันธุ์พงศ์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.)  พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเยี่ยมและพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางด้วย  โดยมีนายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ศาลาประชาคมเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2560

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์